ΠΕ Ευβοίας: ELBISCO AE – Ενημέρωση Κοινού σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων από μεγάλα ατυχήματα σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, βάσει ΚΥΑ 172058/2016 (Seveso III)

ELBISCO ΑΕ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Σχολιάστε