ΠΕ Ευβοίας: ALCHIMICA – Ενημέρωση Κοινού σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων από μεγάλα ατυχήματα σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, βάσει ΚΥΑ 172058/2016 (Seveso III)

Πληροφορίες για το κοινό για εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας_ALCHIMICA_ Αυλίδα

Σχολιάστε