Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 1/2021 της Π.Ε. Εύβοιας για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ. α ρ ι θ μ . 1 / 2 0 2 1 Γ ι α τ η σύ ν αψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ ΟΡΙ ΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ (ΣΟΧ 1.2021)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΣΟΧ 1.2021)