Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 9 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας