Ορθή Επανάληψη του Πρακτικού 20, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας