Ορθή επανάληψη του Πίνακα θεμάτων – αποφάσεων της 34ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ