Ορθή επανάληψη του 34ου Πρακτικού συνεδρίασης της 29ης Οκτωβρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ-2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ