Ορθή επανάληψη του 18ου πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής