Ορθή Επανάληψη του Πρακτικού αριθμ. 35, της συνεδρίασης της 5ης Σεπτεμβρίου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ