Ορθή Επανάληψη Πρακτικού 6/06-02-2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ