Ορθή Επανάληψη Πίνακα θεμάτων-αποφάσεων της 36ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας