Ορθή Επανάληψη Πίνακα θεμάτων-αποφάσεων της 36ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 36ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.-1