Ορθή Επανάληψη ως προς το νομικό θέμα 3, Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 16ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε._ΟΡΘΗ΄ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-1