Ορθή Επανάληψη ως προς το νομικό θέμα 3, Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 16ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας