Ορθή Επανάληψη ως προς το θέμα 20ο,Αριθμός Απόφασης 91,Αριθμός Πρακτικού 03, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 15ης Ιανουαρίου 2018,της Οικονομικής Επιτροπής,της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ορθή Επανάληψη ως προς το θέμα 20ο, Αριθμός απόφασης 91,Αριθμός Πρακτικού 03,Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 15ης Ιανουαρίου 2018