Ορθή Επανάληψη ως προς το θέμα 16ο, Αριθμός Πρακτικού 2, της συνεδρίασης της 8ης Ιανουαρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ 16_08-01-2018