Ορθή Επανάληψη ως προς το 48ο θέμα, Αριθμός Πρακτικού 31, της συνεδρίασης της 28ης Αυγούστου 2017, της Οικονομικής Επιτροπής

Ορθή Επανάληψη 48ο θέμα,Πρακτικό 31