Ορθή Επανάληψη ως προς το 37ο θέμα, Αριθμός Πρακτικού 5,της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ο.Ε.-Αριθμός Πρακτικού 5, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις