Ορθή Επανάληψη ως προς το 26ο Θέμα και το 1ο Έκτακτο, Αριθμός Πρακτικού 5 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 26ο ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ