Ορθή Επανάληψη ως προς το 25ο Θέμα, της Πρόσκλησης στην 10η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας