Ορθή Επανάληψη ως προς το 25ο Θέμα, της Πρόσκλησης στην 10η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 25ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 10_05-03-2018