Ορθή Επανάληψη ως προς το 20ο θέμα, Αριθμός Πρακτικού 9, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας