Ορθή Επανάληψη (ως προς την ομάδα μαθητικών δρομολογίων) της Πρόσκλησης της 14ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της 28-04-2020