ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Φάκελος Τροποποίησης της υπ’αριθ.45208 /17.1.1997 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ¨Νέα σιδηροδρομική γραμμή Τιθορέα -Λιανοκλάδι(όπως ισχύει) για την ενσωμάτωση της άδειας έγκρισης επέμβασης επί δασικών εκτάσεων στην εν λόγω Κ.Υ.Α”