Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 12 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΧΧ27ΛΗ-5Τ0-1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ