Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 12 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας