(Ορθή Επανάληψη ) Αριθμός Πρακτικού 6, της συνεδρίασης της 11ης Φεβρουαρίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ0Ξ47ΛΗ-ΙΦΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)