Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 43 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Αριθμός Πρακτικού 43 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας