Ορθή επανάληψη Αριθμός Πρακτικού 39 , πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Δεκεμβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

998Ι7ΛΗ-ΨΟΑ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ