Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 35 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ,Αριθμός Πρακτικού 35