ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Αριθμός Πρακτικού 28, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΛΛΟ7ΛΗ-ΘΥΘ-signed