Ορθή Επανάληψη , Αριθμός Πρακτικού 14, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Απριλίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας