ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 281/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ω1ΘΔ7ΛΗ-ΒΥ2- ΑΠΟΦΑΣΗ 281-2017–