Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Τροποποίηση της με α.π. οικ. 198016/04-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Λ0-Υ4Σ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ΄΄ Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση ΄΄ ΓΡΑΜΜΕΝΗ – ΤΟΥΡΛΑ – ΚΑΡΠΟΝΙ΄΄, συνολικής ισχύος 46 ΜW και των συνοδών υποστηρικτικών έργων, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα, της εταιρείας ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.΄΄, σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 ( υποπερ.ββ, της παρ.2.β) του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4685/2020( Α΄92)

΄΄ ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΄΄ -ΑΓΡΑΦΑ-

Σχολιάστε