Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση (ενσωμάτωση υφισταμένων και νέων συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεων) της αρ. 107317/08-06-2022 απόφασής μας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για τη λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης, συνολικής δυναμικότητας 356,25 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 15 στρεμμάτων, στη θέση «Λουλούδι», Νήσων Πεταλιών, του Δήμου Καρύστου Νομού Ευβοίας, της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Μ. Ι.Κ.Ε.». (ΠΕΤ: 2309997621)