Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : ΄΄ Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων ( εργοστάσιο κομποστοποίησης) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και συνοδών έργων (οδού πρόσβασης), στη θέση ΄΄ Βαρτός΄΄ Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας΄΄ στη Π.Ε Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας