Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον εκσυγχρονισμό και αύξηση δυναμικότητας (από 8.000.000 ιχθύδια θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε 45.000.000 ιχθύδια) υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού, σε ιδιόκτητη έκταση 12.012,85 τ.μ., στη θέση «Κανατάδικα» του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Ευβοίας της εταιρείας ΄΄ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε΄

ΜΠΕ_ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.-Δ. ΙΤΣΙΑΙΑΣ -ΑΙΔΗΨΟΥ-ΕΥΒΟΙΑ