Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης χοιροτροφικής μονάδας ,δυναμικότητας 700 χοιρομητέρων, με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας “ HELLENIC QUALITY FOODS A.E” με ενοικιαστή την εταιρεία “ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΕΠΕ”στη θέση “ΠΟΛΥΤΉΡΑ”, Δ.Δ. Πισσώνα, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, Ν. Ευβοίας