Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 70 MW της ¨CPW SOLAR MAE¨ εντός της ΒΙΠΕ Θίσβης στη Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας. (ΠΕΤ: 2209835624) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86