Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων/ βιορευστών στην Π.Ε. Βοιωτίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΜΠΕ-ΛΕΚΚΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ-ΒΟΙΩΤΙΑ