Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Μικρού Υδροηλεκτρικού έργου (Μ.ΥΗ.Ε) ισχύος 1,5MW της εταιρείας ‘’GEG POWER IKE’’ επί του ρέματος «Ξερόρρεμα» Δ.Ε. Δομνίστας στο Δήμο Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας. (ΠΕΤ : 2312002427)