Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της με α.π. οικ. 198017/04-05-2012 (ΑΔΑ: Β4910-ΧΗΜ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ΄΄ Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 40 ΜW, στη θέση Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας – Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα της εταιρείας ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.΄΄, σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 ( υποπερ.ββ, της παρ. 2.β) του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4685/2020 ( Α΄ 92)

΄΄ ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΄΄ -ΑΓΡΑΦΑ--1

Σχολιάστε