Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9 MW της ‘’3S ΜΕΠΕ’’ στη θέση «KOΥΤΥΠΑΣ» του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας (ΠΕΤ : 2401000720)