Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 45 MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100 MW με χρήση συσσωρευτών της ‘’ΚΟΚΚΙΝΑΡΙ ΚΑΜΠΗΕ ΙΚΕ’’ στη θέση «Κοκκινάρι» των Δήμων Δωρίδας και Δελφών στο Ν. Φωκίδας. (ΠΕΤ : 2312010925)