Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 32ΜW της εταιρείας ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.Ε. ΄΄στη θέση << Τσιβέρι >> των Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας

ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε