Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΧΑΛΚΑΣ ΕΠΕ.΄΄ στη θέση ΄΄Χαλκάς ΄΄ του Δήμου Ορχομενού στο Ν.Βοιωτίας