Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12ΜW της ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΄΄ στη θέση << Τρέπεζα >> του Δήμου Θηβαίων Ν. Bοιωτίας