Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,35 MW της ‘’3S ΜΕΠΕ’’ στη θέση «KOΥΤΡΟΥΛΗ ΡΑΧΗ» του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας (ΠΕΤ : 2401007329)