Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστημένης ισχύος 6,9 MW (μέγιστης ισχύος 6 MW) της ‘’3S ΜΕΠΕ’’ στη θέση «ΤΟΥΡΛΑ» του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας (ΠΕΤ : 2401000621