Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής χαρτιού της «INTERTRADE HELLAS Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «ΤΣΕΦΛΙΚΙ – ΠΕΡΙΒΟΛΙ» Δ.Ε. Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας