Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ ) του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στις Ροβιές Ευβοίας, ΠΕΤ:2305948610