Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση της υπ΄. αρ. 47677/1308/22.08.2013 ΑΕΠΟ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αφορά το υφιστάμενο τουριστικό κατάλυμα κατηγορίας τριών αστέρων (3*) δυναμικότητας 858 κλινών, με την επωνυμία “CLUB MEDITERRANEE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” στη θέση “Γρεγολίμανο”, της Π.Ε. Ευβοίας, λόγω αύξησης της δυναμικότητας του κατά 160 κλίνες (συνολική δυναμικότητα 1018 κλίνες), αλλαγής της κατηγορίας του σε τέσσερα αστέρια (4*) και αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ)

CLUB MEDITERRANEE ΄΄ΕΥΒΟΙΑ ΥΠΕΚΑ -