Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της με α.π.145504/18.11.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου :« Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε67), Τμήμα Μακρυχώρι -Λαμία», ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του οριστικού σχεδιασμού του αυτοκινητόδρομου στο τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 32+200 νομού Φθιώτιδας

Ε65-ΑΚ

Σχολιάστε