Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 50.000 κοτόπουλων πάχυνσης, με αύξηση δυναμικότητας σε 80.000 κοτόπουλα πάχυνσης στη θέση «Έναντι στρατοπέδου Θήβας», Δ.Δ. Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΠΕΤ: 2312001429)